top of page

Exness Tài khoản Standard: Các đặc điểm nổi bật


Exness Vietnam: Tài khoản Standard có những đặc điểm sau:

  1. Yêu cầu mức tiền nạp thấp

  2. Có sẵn đầy đủ các loại công cụ và tài sản

  3. Phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, cả với nhà giao dịch mới

  4. Bạn có thể giao dịch các lô nhỏ (khối lượng lô tối thiểu là 0,01)

  5. Khớp lệnh với khớp lệnh thị trường (không báo giá lại)

  6. Không giới hạn số lượng lệnh giao dịch tối đa có thể mở

  7. Chênh lệch ổn định

  8. Khớp lệnh đáng tin cậy

  9. Không tính phí hoa hồng giao dịch2 views
bottom of page