top of page

Sacombank đặt mục tiêu dư nợ tín dụng 2020 tăng 11%

Exness Vietnam - Sacombank (HM:STB) đặt mục tiêu dư nợ tín dụng 2020 tăng 11%.


Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương.

Tín (Sacombank, HOSE: STB) dự kiến dư nợ tín dụng cuối năm 2020 đạt gần 330,000 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2019.Theo kế hoạch, Sacombank xây dựng mục tiêu tổng nguồn vốn huy động đạt 457,200 tỷ đồng, trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 452,400 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019. Mục tiêu dư nợ tín dụng đạt 329,400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.


Về kế hoạch lợi nhuận, Sacombank dự kiến lãi trước thuế hợp nhất đạt 2,573 tỷ đồng, giảm 20% so với kết quả năm 2019. Tổng tài sản được dự kiến đạt 498,400 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. 


Theo Sacombank, với vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2020 dự kiến là 28,395 tỷ đồng, Ngân hàng sẽ chi 785 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định và sử dụng 18,154 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh sinh lời. Ngoài ra, Ngân hàng dự kiến bổ sung vốn có giá trị 214 tỷ đồng cho ngân hàng con tại Lào trong năm 2020.


Năm 2019, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ gần 3,037 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2018. Sau khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái, Ngân hàng có lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối đạt gần 2,366 tỷ đồng. Trong đó, Sacombank dự kiến trích lập 723 tỷ đồng vào các quỹ và giữ lại hơn 1,643 tỷ đồng. Sau khi phân phối, lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2019 của Sacombank tăng lên mức gần 4,456 tỷ đồng.


2 views

Comments


bottom of page